တတိယနှစ်ဆေးဝါးသိပ္ပံပညာ (၁/၂၀၂၀)သင်တန်းဖွင့်လှစ်ကြောင်းကြေညာခြင်း