ေဆး၀ါးသိပၸံပါရဂူဘြဲ႕လြန္၀င္ခြင့္အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ရရွိသူမ်ား၏ခံုအမွတ္စာရင္း