၂၀၂၀ပညာသင်နှစ် ဆေးဝါးသိပ္ပံပညာ ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း