ပထမနှစ်ဆေးဝါးသိပ္ပံပညာ (၁၂/၂၀၀၉) သင်တန်းဖွင့်လှစ်ရန် ကြေညာခြင်း