၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အောင်မြင်ပြီး ပထမနှစ်ဆေးဝါးသိပ္ပံပညာ သင်တန်းသို့ တက်ရောက်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း