ပထမနှစ် (၁၂/၂၀၁၉)သင်တန်း အပ်နှံသည့်ရက် တိုးမြှင့်ကြောင်း ကြေညာခြင်း