ပထမနှစ် ဆေးဝါးသိပ္ပံပညာ (၁၂/၂၀၁၈)သင်တန်း၏ မောင်မယ်သစ်လွင်ကြိုဆိုပွဲ အခမ်းအနား